Verklaring omtrent gedrag

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Het ministerie van OCW wil de informatievoorziening aan jongeren over de Verklaring omtrent het gedrag (VOG) verbeteren. Voor jongeren is vaak onvoldoende duidelijk wat het is, waarom het nodig is om een VOG op te vragen en vooral wat de gevolgen zijn van hun gedrag voor het VOG en voor stages en banen.

Wat de meeste mensen een strafblad noemen, heet officieel het Justitieel Documentatie Systeem. Als een jongere geen strafblad heeft, krijgt hij/zij altijd een VOG. Vraagt een jongere een VOG aan en komt de naam voor in het Justitieel Documentatie Systeem, dan kijken de beoordelaars naar:

  • De strafbare feiten
  • De ernst van de strafbare feiten
  • De specifieke risico's voor het beroep of de stage
  • Hoe lang het is geleden dat je veroordeeld bent
  • Wat er in de tussentijd is gebeurd
  • Jouw belang (je toekomst) en het belang van de maatschappij (veiligheid)

Het kan dus gebeuren dat iemand met een strafblad toch een VOG krijgt: als het strafbare feit niet relevant is voor de stage of de functie die de jongere gaat uitoefenen. Iemand kan vanwege zijn agressieprobleem bijvoorbeeld niet geschikt zijn als Beveiliger, maar als hij een VOG aanvraagt voor een baan als automonteur zijn de risico's kleiner. Daar komt bij: als een persoon een voornemen tot afwijzing krijgt, kan hij of zij de eigen zienswijze daartegen indienen. Bijvoorbeeld iemand die kan aantonen dat hij/zij sinds de winkeldiefstallen serieus aan haar toekomst heeft gewerkt.

De VOG is bedoeld om risico's voor andere mensen te verkleinen, maar tegelijkertijd is het heel belangrijk dat jongeren een opleiding afmaken en een baan vinden. Bij volwassenen wordt meestal vier jaar terug gekeken: welke strafbare feiten zijn er in deze periode gepleegd? Bij jongeren geldt in de meeste gevallen een terugkijktermijn van twee jaar. Bij zware geweldsdelicten en bij zedendelicten geldt ook voor jongeren een langere terugkijktermijn.

Meer informatie over de VOG is te vinden op www.justis.nl.