Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de zoekbalk gaan Overslaan en naar de navigatie gaan

informatie voor ouders

Studeert uw zoon of dochter bij ons? Dan wilt u vast en zeker op de hoogte blijven en betrokken zijn bij het leerproces. Wij geven u graag de informatie die u nodig heeft.

handleiding osiris

Als studenteninformatiesysteem wordt gebruik gemaakt van Osiris. Voor de ouders/verzorgers van studenten is Osiris ook toegankelijk via Osiris Ouder. Het systeem geeft u inzicht in het rooster, de afwezigheid, de begeleiders en de voortgang en resultaten van uw kind.

STUDIELOOPBAANBEGELEIDING 

Heeft u vragen over de opleiding, de studievoortgang, huiswerk, beoordeling, verzuim of andere zaken? Of maakt u zich ergens zorgen over? Neem dan contact op met de studieloopbaanbegeleider (slb’er) van uw zoon of dochter. De slb’er helpt u graag verder.  

Ook als er extra zorg of ondersteuning nodig is, kunt u dit doorgeven aan de slb’er. Deze kan studenten doorverwijzen naar Succes A12 | Studentenondersteuning. De opleiding informeert ouder(s)/verzorger(s) over de studievoortgang van hun kind. Dit wordt actief gedaan bij studenten jonger dan 18 jaar. Bij studenten van 18 jaar of ouder informeren we ouder(s)/verzorger(s) wanneer er zorgen zijn op het gebied van studieresultaten, aanwezigheid of gedrag.  

VERZUIM EN ZIEK MELDEN 

Iedere student heeft een aanwezigheidsplicht. Wanneer er soms verzuimd wordt, beoordeelt de slb’er of de verzuimde uren geoorloofd zijn – bijvoorbeeld in geval van ziekte. Als dat niet zo is (ongeoorloofd verzuim), dan neemt de slb’er contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Dit geldt voor de lessen op school, de online lessen en de stage. 

Omdat veelvuldig verzuim een signaal is dat er iets niet goed gaat met een student, vinden we het belangrijk om met de student én de ouder(s)/verzorger(s) in contact te blijven. Veelvuldig verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval en dat willen we voorkomen. 

Studenten die nog geen mbo-diploma hebben op niveau 2 of hoger of die nog geen havo-diploma hebben, die vallen onder de kwalificatieplicht. Studenten onder de 18 jaar vallen hier ook onder, studenten jonger dan 16 jaar zijn leerplichtig. 

ST’OER STUDIEWIJZER EN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 

Elke opleiding heeft een ‘St’OER’: een studiewijzer en onderwijs- en examenregeling. Hierin staat precies hoe het onderwijs van die opleiding eruit ziet. Bijvoorbeeld welke vakken er worden gegeven en wanneer de examens zijn. Ook vindt u in deze studiewijzer een uitslagregeling, waarin de diploma-eisen staan beschreven. Elk jaar van inschrijving heeft een eigen St’OER. Als uw zoon of dochter is ingeschreven in 2023 (cohort 2023), dan geldt voor de hele opleiding de St’OER 2023. Er hoeft dus niet ieder jaar een nieuwe St’OER gedownload te worden. 

Uw zoon of dochter kan de St’OER inzien via Connect (inloggen vereist). 

PASSEND ONDERWIJS 

Elke mbo-instelling geeft op een eigen manier vorm aan het ondersteuningsaanbod aan leerlingen die wat extra hulp nodig hebben (Passend onderwijs). Bijvoorbeeld vanwege een taalachterstand, sociaal-psychologische problematiek of een lichamelijke beperking. Wilt u weten hoe wij dit doen? Lees meer over hoe wij invulling geven aan onze visie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING 

De school heeft een bepaalde werkwijze bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling, vastgelegd in de wettelijk verplichte meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze meldcode helpt professionals zorgvuldig te handelen bij signalen van (mogelijk) huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is op maat gemaakt voor de school, passend binnen onze zorgstructuur.