verzuim

Verzuim

Uw zoon of dochter heeft een aanwezigheidsplicht. Als uw zoon/dochter soms verzuimt, beoordeelt de slb'er of de verzuimde uren geoorloofd zijn. In het geval van ongeoorloofd verzuim neemt de slb'er contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Is uw zoon/dochter nog geen 18 jaar dan geldt de leerplichtwet. Dit houdt in dat de school een meldingsplicht heeft en bij 16 uur ongeoorloofd verzuim (binnen 4 weken) melding doet bij DUO. Een leerplicht ambtenaar zal dan een gesprek aan gaan met uw zoon/dochter. Ook de ouder(s)/verzorger(s) worden voor dat gesprek uitgenodigd.

Is uw zoon/dochter 18 jaar of ouder? Bij 16 uur of meer ongeoorloofd verzuim in 4 weken tijd zal een indringend gesprek plaatsvinden tussen uw zoon/dochter, de coördinator/afdelingsmanager en mogelijk een RMC consulent (RMC regionaal meld- en coördinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaten). Tijdens het gesprek zal duidelijk gemaakt worden dat de school graag wil dat uw zoon/dochter de opleiding voortzet maar dat verder verzuim niet wordt getolereerd. Tevens zal melding van verzuim worden gedaan aan DUO.